موافقت باانتقال اموال زنجانی به وزارت نفت

نفت نیوز: دادستان تهران در مورد موافقت با انتقال اموال بابک زنجانی اظهار نمود: دادستانی طبق آخرین اظهار نظر هیات کارشناسی، با انتقال اموال متهم به ماخذ دو هزار میلیارد تومان به وزارت نفت موافقت نموده که ۱۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به اموال کارشناسی شده و ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر مربوط به سایر اموال است.

پترو مدیا